PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Substitute

Noong unang panahon, nagkaroon ng digmaan ang dalawang magkalapit na bansa. Ang hari ng isa sa bansang nakidigma ay nagpalabas ng kautusan na mag-recruit ng mga kalalakihan na bubuo ng mga pulutong ng mga sundalong ipapadala sa digmaan sa pamamagitan ng isang palabunutan. Ang sinomang mabunot ay hindi maaaring tumanggi, maliban na lamang kung mayroong aangkin ng kanyang pangalan at siyang ipadadala sa digmaan bilang substitute o kapalit niya.

Nabunot ang pangalan ng isang lalaking may maraming anak at naghihikahos sa buhay. Nalaman ito ng kanyang kaibigang binat kaya't bilang pagmamalasakit, kinausap niya ito: "Kaibigan, huwag mong iwan ang iyong asawa at mga anak. Kailangan ka nila. Akin na ang iyong pangalan at ako na ang aangkin nito bilang iyong substitute." Kaya ang binata ang ipinadala ng pamahalaan sa digmaan. Ngunit siya ay nasawi.

Dahil ang digmaan ay tumagal, pagkaraan ng dalawang taon, nagkaroon ulit ng palabunutan ang pamahalaan. Muling nabunot ang pangalan ng lalaking may maraming anak. Pumunta siya sa nagpapatala, at wika niya: "Hindi na ninyo ako maaaring ipadala sapagkat ako'y namatay na sa digmaan dalawang taon na ang nakalilipas." Nang siyasatin ng naglilista ang talaan ng mga namatay sa digmaan, nakita nga niya roon ang pangalan ng lalaki.

Dinala ang bagay na ito sa hari, at ang naging hatol niya ay: "ang taong ito'y namatay sa digmaan dalawang taon na ang nakakaraan. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang aking kautusan kaya't siya'y malaya na!"

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Mula ng magkasala ang ating unang mga magulang sa halamanan ng Eden, ang naging kabayaran ng kanilang ginawa ay ang pagpasok ng kamatayan sa buhay ng tao (Roma 6:23). Kaya tayong lahat ay nakatakdang mamatay at tumanggap ng parusa ayon sa hatol ng Panginoon (Roma 3:23). Subalit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, isinugo Niya ang ating Panginoong Cristo Jesus ayon sa Filipos 2:6-8, "Na bagamat Siya'y Diyos, hindi napilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad Niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang-tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, oo, hanggang kamatayan sa krus." Siya ang naging Substitute natin upang tumanggap ng lahat ng kaparusahang tayo sana ang tatanggap dahil sa ating mga pagkakasala. Ipinako Siya sa krus upang ipakong kasama doon ang lahat ng ating mga pagkakasala. At Siya'y namatay upang tayo'y magkamit ng kapatawaran sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya!

Dahil sa mga pahirap at mga hampas na Kanyang tinamo, tayo'y nagkaroon ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman. Sa pamamagitan ng Kanyang dugong dumaloy sa Krus ng Kalbaryo, tayo ay nilinis sa lahat ng ating karumihan. At Siya'y muling binuhay ng Diyos upang mapagtagumpayan nating ang kamatayan, nang sa gayo'y tayong lahat na nakipag-isa sa Kanya ay magkaroon ng Buhay na Walang Hanggan sa Kanyang piling (Isaias 53:4-6)!

Ayon sa Roma 6:6-7,11, "Alam natin na ang datin nating pagkatao ay ipinakong kasama Niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasamaan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihang kasalanan… Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus."

Kaya kapag nilapitan tayo ng diyablo upang akiting muli sa maling gawain, wikain natin sa kanya: "Akong si Bro. Mike Z. Velarde (sabihin ninyo ang inyong pangalan) ay namatay na, buhat nang tanggapin ko ang Panginoong Cristo Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas, sapagkat ako'y namatay na kasama ng Panginoon nang Siya'y ipako sa krus, 2,000 taon na ang nakararaan. Gayunman ako'y muling binuhay kasama Niya. Ako ngayo'y isa nang bagong nilalang sa Pangalan ni Cristo Jesus! Patay na ako sa kasalanan! Patay na ako sa pagnanakaw, paglalasing, pangangalunya, pagsusugal, paninirang-puri, at sa lahat ng mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos! Hindi na ako maaring angkinin ng mundo at ni Satanas na pinagbubuhatan ng mga kasalanan at karamdaman! Wala nang kapangyarihan sa akin ang diyablo! Purihin ang Diyos, ako ngayo'y malaya na at may Buhay na Walang Hanggan!

"Sapagkat si Cristo'y namatay para sa inyo. Namatay Siya dahil sa kasalanan ng lahat - ang walang kasalanan para sa mga makasalanan - upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu." (1 Pedro 3:18)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 29 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011