PDF Print E-mail
Mga Gintong Aral ni Yahweh El Shaddai

Ang Biyaya ng Diyos

Isang umaga, nilapitan ng pari ang isang miyembro ng kanilang parokya at wika niya, "Sister, ako'y pumunta sa inyong bahay noong isang araw, mag-iika-walo ng umaga. Dala ko ang salaping kailangan mo na pambayad sa upa ng inyong tinitirhan. Matagal akong kumakatok sa pintuan ng inyong bahay subalit walang nagbukas niyon, kaya ako'y umalis na lamang. Sa daan, may nakasalubong ako na isang taong nangangailangan din ng pera kaya ibinigay ko iyon sa kanya." Wika ng babae, "Father, diyata't kayo pala ang kumatok sa aming pintuan na hindi ko pinagbuksan! Ang akala ko po'y may-ari iyon ng apartment na maniningil na naman ng upa."

Wika ng pari, "Sayang, sister, para sa iyo pa naman ang aking dalang Biyaya!"

 

Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay?

Katulad ng pari, ang ating Buhay at Makapangyarihang Diyos ay mayroon ding iniaalay sa atin sa araw-araw - ang Biyaya ng Kaligtasan! Ayon sa Juan 3:16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay Niya ang Kanyang Bugtong na Anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng Buhay na Walang Hanggan." Maliban dito, nasasaad din sa Filipos 4:19, "At buhat sa kayamanan Niyang hindi mauubos, ibibigay Niya ang lahat ng Inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus." Kaloob din ng ating Panginoong Jesu-Cristo ang katugunan sa lahat ng ating pangangailangan - kalusugan, kapayapaan, kagalakan, kasaganaan, at kaligtasan.

Kung tayo ngayon ay dumaraan sa mahigpit na pagdubok at nangangailangan ng tulong, o dili kaya tayo'y nararatay sa banig ng karamdaman at nawawalan na ng pag-asa sa buhay, maaring ang mga pangyayaring ito'y nagpapahiwatig na kumakatok na ang Panginoon sa ating mga puso. Subali, kadalasan, katulad ng sister na hindi nagbukas ng pintuan ng kanyang bahay, hindi natin binubuksan ang pintuan ng ating puso upang anyayahan ang ating Panginoon na manirahan dito, sa pag-aakalang tayo ay sisingilin Niya sa ating pagkakautang at pagkakasala. Siya'y laging nakahandang tumulong sa sinumang magtitiwala sa Kanya. Wala tayong gagawin kundi buksan natin ang pintuan ng ating puso, patuluyin natin Siya, at tanggapin ang dala Niyang handog na hindi mabibili ng ginto at pilak - isang buhay na ganap at kasiya-siya at ang Buhay na Walang Hanggan.

Magpakumbaba lamang tayo sa Kanyang harapan. Aminin natin, pagsisihang lubos, at ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan, kayabangan, at pagiging makasarili. Patawarin din natin ang mga taong nagkasala sa atin at limutin ang mga bagay na kanilang ginawa na nagbigay sa atin ng sama ng loob. Kapag ito'y ating nagawa, tiyak na tayo'y Kanyang patatawarin , at tutugunin Niya ang ating mga panalangin!

Sa sandaling ito, magkaisa tayo sa panalangin at angkinin natin ang Kanyang pangako na nasusulat sa Mateo 18:19-20, "…kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng Aking Amang nasa langit. Sapagkat saanman may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa Akin, naroon Akong kasama nila." Itaas ninyo ngayon ang inyong kaliwang kamay at ipatong ang inyong kanang kamay sa tapat ng inyong puso. Sumunod kayo sa panalanging ito na para bang nagmumula sa inyong mga puso:

Dakilang Diyos, Amang Banal, Yahweh El Shaddai, sa Pangalan ng Inyong Bugtong na Anak na aming Panginoong Cristo Jesus, ako po'y nagpapakumbaba sa Inyong Banal na harapan. Inaamin ko pong ako'y nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Patawarin po Ninyo ako. Nagsisisi na po ako nang lubos sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Pinatatawad ko na po ang mga taong nabigay sa akin ng sama ng loob.

Panginoong Jesu-Cristo, linisin po Ninyo ng Inyong Banal na Dugo ang lahat ng aking karumihan sa isip, puso, at kaluluwa. Binubuksan ko ngayon ang aking puso at inaanyayahan ko po Kayong manirahan dito bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Puspusin po Ninyo ako ng Espiritung Banal upang ako'y makasunod sa Inyong kalooban.

Sa Makapangyarihang Pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo, pinalalayas ko ngayon din ang espiritu ng kasinungalingan, kataasan ng loob, hindi pagpapatawad, at balak na paghihiganti na naghahari sa aking katauhan, pati ang lahat ng espiritung sanhi ng karamdaman sa aking buto, dugo, at laman - maging ito'y sa aking puso. Baga, mata, lalamunan, dibdib, likod, tiyan, tuhod, o paa! At inaangkin ko ngayon ang ganap na kagalingan , kalakasan at kalusugan sa mapaghimalang Pangalan ng Panginoong Jesu-Cristo. Paghariin rin po Ninyo sa aking buhay ang kapayapaan, kagalakan, kasaganaan: at pagkalooban ako ng bagong-buhay - isang buhay na ganap at kasiya-siya, at higit sa lahat, ang Buhay na Walang hanggan. Amen!

 

"Nakatayo Ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang Aking tinig at bubuksan ang pinto, Ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain." (Pahayag 3:20)

 

Radio DWXI 1314KHz

User LoginShout Your Message

Latest Message: 3 years, 7 months ago
 • Bro. Arman : SMILEY_AM Invitation to all for our Monday Gawain (Fellowship), Virgin Mary Hall (Basement), 7:00 pm. Let us all worship and praise our resurrected Jesus Christ. God bless us all.
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : El Shaddai DWXI PPFI Kuwait Chapter, weekly fellowship (Gawain) March 21, 2014, Good Shepherd Hall, Holy Family Cathedral (First Floor), After the Tagalog Mass, 5:00 pm to 7:00 pm. Please join us in praising and worshiping our dear Yawheh El Shaddai. See you.
 • lhyn : Good am.po bro.arman may gawain po ba ngayon?
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : SMILEY_AM
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, you became a servant for my sake to set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be humble as you are humble and to love freely and graciously all whom you call me to serve." SMILEY_ANGEL
 • mariaelena_m : SMILEY_AM SMILEY_THANKS
 • Bro. Arman : "Lord Jesus, be the ruler of my heart and thoughts, be the king of my home and relationships, and be the master of my work and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom." SMILEY_WAVE
 • Armand : A blessed day to all. Today something good is going to happen to you, claim it in Jesus Name! Smile
 • Bro. Arman : hello po edilvertojco... to po ang contact number no Bro. Robert 55407496
 • edilbertojco : good morning. gusto ko po malaman mobile # ni Bro. Robert hindi ko siya makontak sa # na ito 66287784
 • Bro. Arman : EL SHADDAI 1st Middle East Convention and Healing Rally - The Amazing Power of Faith, Love and Unity, November 23, 2012, 6:00 pm to 10:30 pm, St. Mary's Catholic Church, Dubai United Arab Emirates. Come and let us all Experience God's Annointing, Healing Power, Deliverance, Financial Blessings through the Promises of God. For more info, contact the below nos. UAE - Bro. Bobby Cruz - +971 55 5355184 Kuwait - Bro. Arman Vegiga - +965 55310121 Oman - Sis. Carmen Sandoval - +968 24740939
 • Bro. Arman : @ Live_by_Grac, thank you po sa inyong observation and suggestion, rest assured po na we will consider it. God bless po.
 • Live_by_Grac : sana mag improve ang teachings para mas makahikaya at ma enlighten pa ang mga prayerpartners dito sa kuwait... kasi ang teaching always and almost nalang para natin laging sina sabi sa Bro and sis nati na Repent etc.. sana ang ituro naman natin is GRACE OF GOD and LOVE of GOD ksi sa totoo lang GOD Doesnt care ano pa kasalanan mo,ako or anyone because we are already save God want us to live in Grace not self pitty self condemn
 • sis. gin : HAPPY 28TH ANNIVERSARY SA ATING LAHAT BUONG MUNDO MGA BRO- AND SISTERS IN CHRIST. DWXI PPFI EL SHADDAI HAPPY HAPPY ANNIVERSARY
 • sis. gin : happy sunday mga bro.and sisters thank you so much sa pamamagitan ng link ninyo nakapakinig ako ng live sa pilipinas tuwing saturday at kayo ginamit ni LORD makapakinig kami ng live sa eportal radio nahihirapan ako mag login through your link kami nadidiligan ng mabuting balita pagpalain lagi ni Yahwe ang gawain Niya buong mundo lalo na ang mga lingkod Niya maisabuhay ang mabuting balita.thank you thank you Yahweh El Shaddai gabayan mopo ang DWXI PPFI manatili buhay ang salita Niya maihatid sa b
 • Bro. Arman : Smile Thank you po Sis. Gin...God bless you and your family....
 • sis. gin : IN CHRIST JESUS
 • sis. gin : happy 19 anniversary kuwait mga bro. and sisters in Christ. GOD BLESS US ALL LOVE

Only registered users are allowed to post

Who's Online

We have 6 guests online
El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International, Copyright 2011